IMG_3861.jpeg header.jpg IMG_3786 (1).jpeg

Reglement cameratoezicht

Versie 1.0 20 oktober 2018

Aard van het cameratoezicht

Stichting Tinga  gebruikt een systeem van enkele webcams voor cameratoezicht ten behoeve van de toegangscontrole van de accommodaties en terreinen in gebruik door SMHC en DVB, de bewaking en registratie van eventueel wangedrag van genode en ongenode bezoekers , en alles wat daar direct mee samenhangt.
De beelden worden geregistreerd en kunnen op ieder moment worden
bekeken. 

Hieronder worden de de maatregelen mbt het cameratoezicht beschreven.

Bekendmaking

Het cameratoezicht is aangekondigd middels aankondigingsborden bij de grenzen van het door de camera's bestreken terrein, en op andere duidelijk herkenbare wijzen indien de situatie daarom vraagt.
Er wordt geen gebruik gemaakt van verborgen camera's.


Uitvoering van het cameratoezicht
Het cameratoezicht wordt in de praktijk uitgevoerd door de verenigingsvrijwilligers verantwoordelijk voor de clubtechniek en onder verantwoordelijkheid van het  bestuur van stichting Tinga.

Bewaartermijn van beelden
Na vastlegging worden de beelden gedurende maximaal vier weken bewaard met het oog op gebruik voor de onder "Aard van het cameratoezicht" genoemde doelen.

Indien op de beelden een incident zichtbaar is betreffende het onder "Aard van het cameratoezicht" genoemde, mogen deze beelden langer worden bewaard en wel totdat het incident is opgelost.
Na verstrijken van deze termijn of de oplossing van een incident worden de beelden onomkeerbaar gewist door ze te overschrijven met willekeurige data.
Op verzoek van een persoon die is vastgelegd op camerabeelden zullen deze beelden worden gewist als er geen noodzaak meer is krachtens dit reglement
om de beelden nog langer te bewaren.

Toegang en beveiliging van beelden
Stichting Tinga heeft adequate maatregelen genomen ter beveiliging van ongeautoriseerde toegang tot of misbruik van opgeslagen camerabeelden.De ruimte waarin de beelden worden bewaard, is fysiek beveiligd tegen toegang door onbevoegden . De beelden zijn op een apart, besloten systeem opgeslagen en niet via het netwerk toegankelijk voor anderen. Een aantal door het bestuur bevoegde personen kan op afstand de beelden raadplegen.


Inzage en kopieën van camerabeelden
Een persoon die is vastgelegd op camerabeelden kan inzage krijgen in beelden waarop hij herkenbaar in beeld is, door  een verzoek te richten aan het bestuur.
Een persoon die is vastgelegd op camerabeelden kan een kopie van deze beelden verkrijgen door op locatie hierom te verzoeken bij Stichting Tinga.
Een verzoek tot inzage of opvraging van een kopie vereist een duidelijke aanduiding van het tijdvak waarop de betrokkene vermoedt dat hij gefilmd is.
Voor afhandelen van inzageverzoeken en het verstrekken van een kopie  worden geen kosten gerekend.

Afgifte van camerabeelden
Opgenomen camerabeelden worden uitsluitend aan Justitie verstrekt wanneer daartoe een wettig gegeven bevel door een Officier van Justitie is ontvangen, of wanneer een andere wettelijke regeling Stichting Tinga hiertoe verplicht.Geen inzage wordt verstrekt aan private partijen, behalve wanneer zij zelf  in beeld zijn (zie "inzage en kopieën” hierboven).

Klachten en vragen
Bij vragen of klachten over de toepassing van het camerasysteem en over het gedrag van de betrokken medewerkers kunnen deze worden ingediend bij het bestuur. De contactgegevens zijn: [email protected]

Binnen uiterlijk 4 weken na ontvangst van de klacht of vraag zal een reactie worden gegeven.
In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het bestuur.