IMG_3786 (1).jpeg IMG_3861.jpeg header.jpg

Nieuwsbrief KNHB met info over bondscompetitie

1-12-2014

 
KNHB Koninklijk Nederlandse Hockeybond Koninklijk Nederlandse Hockeybond
28 november 2014 THEMA BONDSCOMPETITIE
Beste lezer,
Met de winterstop voor de deur willen we jullie middels deze themanieuwsbrief graag op de hoogte brengen van een aantal belangrijke bondscompetitie zaken. 
 
Inhoud
- Speelgerechtigdheid
- Planning en aanvangstijden
- Registratie kaarten 
SPEELGERECHTIGDHEID

Speelgerechtigdheid in de 1e en 2e klasse standaardteams
 
Speelt het eerste heren- en of damesteam van je vereniging in de 1e en/of 2e klasse Bondscompetitie, dan wijzen wij je nadrukkelijk op regel B.8.10 van het Bondsreglement uitgave 2014.
 
Een speler die niet op de teamopgave van een bepaald standaardteam in de eerste of tweede klasse is vermeld of vóór 15 maart van een lopend seizoen niet is uitgekomen voor dat team, is alleen dan speelgerechtigd voor dat team, wanneer hij daarvoor van de KNHB schriftelijk toestemming heeft gekregen.
 
Er hoeft geen toestemming aangevraagd te worden voor jeugdspelers die voor 15 maart al zijn uitgekomen voor een team van de vereniging, deze spelers zijn altijd speelgerechtigd.
 
Voor meer informatie, kijk op
onze website
 
Actie
Wij verzoeken je met klem dit schrijven onder de aandacht te brengen bij alle medebestuursleden en het begeleidingsteam van het eerste heren/dames team(s). Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact op met de afdeling competitie van het Bondsbureau door te mailen naar [email protected].
Wanneer ben je speelgerechtigd? 

Om speelgerechtigd* te zijn, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
 
Spelers moeten lid zijn van de vereniging waarvoor ze uitkomen in de competitie en als spelend lid zijn opgevoerd in de ledenadministratie van de vereniging (zichtbaar als: veld week of zaal week).
Iemand wordt als lid beschouwd, wanneer hij/zij in het centrale ledenbestand (CLA) van de KNHB staat. De CLA (database) is een exacte weergave van de wijze waarop de vereniging haar leden heeft opgevoerd.

Trimleden, trainingsleden en proefleden zijn niet speelgerechtigd, dus ook niet voor een beperkt aantal wedstrijden!
 
Wanneer een team een speler toevoegt aan het digitaal wedstrijdformulier (DWF) die niet de status spelend lid heeft, verschijnt er in het DWF automatisch een melding "niet-speelgerechtigd!”. Het team weet dus dat er een niet-speelgerechtigde speler wordt opgesteld.
 
*N.B. Schorsingen en overige bepalingen uit het BR. uitgave 2014 zijn niet meegenomen in deze tekst.
PLANNING EN AANVANGSTIJDEN

Planning wedstrijden op kunstgrasvelden 

Regelmatig zien we dat wedstrijden veel later dan de geplande
tijd aanvangen. Natuurlijk kan er wel eens wat uitloop ontstaan door overmacht, bijvoorbeeld door een blessure. Echter, veelal heeft de grote uitloop te maken met een te krappe tijdsplanning. Lange uitloop achten wij niet wenselijk.
 
Om die reden verzoeken wij je met klem de bespelings- en gebruikersnorm kunstgrasvelden in acht te nemen. Deze normering houdt rekening met inspeeltijd, wisselmomenten en
voor voldoende sproeitijd voor (semi-) watervelden. Voldoende
sproeitijd is nodig om de speelveiligheid van het veld te kunnen waarborgen. 
 
De normering is als volgt:

Semi-/watervelden   plantijd 1 uur 45 minuten   aanvangstijden: 09:00 / 10:45 / 12:30 / 14:15 / 16:00 / 17:45 uur*
Zandvelden   plantijd 1 uur 30 minuten   aanvangstijden: 09:00 / 10:30 / 12:00 / 13:30 / 15:00 / 16:30 uur**


* Indien H1/D1 met standaardtijden speelt, dan kun je 5 wedstrijden op een semi-/ waterveld kwijt. Het is goed om dit te realiseren. 
** De genoemde tijden onder deze bullit zijn uiteraard richttijden.
Aanvangstijden bondscompetitie wedstrijden buiten district 

In met name de districten Noord-Holland, Zuid-Holland en Midden-Nederland komt het regelmatig voor dat teams buiten het eigen district spelen, in een aantal gevallen dus langere reistijden.
 
Het komt helaas, ondanks de duidelijke richtlijnen, nog steeds regelmatig voor dat verenigingen aanvangstijden vast stellen, waarbij geen rekening wordt gehouden met het feit dat de uitspelende ploeg van ver moet komen en dus lang moet reizen. Een vriendelijk doch dringend verzoek om regel B.4.1.4 uit het Bondsreglement uitgave 2014 in acht te nemen.
 
Bij het vaststellen van het aanvangstijdstip dient de ontvangende vereniging rekening te houden met de door het team van de bezoekende vereniging af te leggen reisafstand dan wel reistijd. De competitieleider van het bondsbestuur respectievelijk de districtsbestuurscommissie kán, na daartoe gedaan verzoek van één of beide verenigingen, het aanvangstijdstip vaststellen.
 
Dus geen wedstrijden voor 10.00 uur en niet na 17.00 uur. Wij rekenen op je medewerking in deze.
 
De komende periode zullen wij clubs die zich niet aan deze richtlijn houden aanspreken en verzoeken per direct een wijziging aan te brengen in het wedstrijdprogramma. Voorkom de problemen alsjeblieft vooraf, dat bespaart iedereen een hele hoop werk.
 
Speeldatum niet passend? Vooruitspelen is de enige optie! 

Wanneer teams in de problemen komen met een speeldag (bijvoorbeeld i.v.m. studieverplichtingen, afwijkende schoolvakanties) dan is vooruitspelen de enige optie. Wedstrijden kunnen niet worden uitgesteld. Wij verzoeken je met klem dergelijke situaties vroegtijdig te inventariseren. Neem voor eventuele knelpunten tijdig contact op met de competitieleiding. Contact en afspraken tussen beide verenigingen is niet voldoende.
 
Wedstrijden mogen altijd vooruitgespeeld worden. Hiervoor dienen beide wedstrijdsecretarissen afzonderlijk een verzoek in te dienen bij de competitieleiding via
[email protected].
 
Voorwaarde voor wedstrijden onder leiding van bondsscheidsrechters is dat er scheidsrechters beschikbaar zijn. Bondsscheidsrechters worden pas aangevraagd als wij van beide clubs een bevestiging hebben ontvangen. Een verzoek voor bondsscheidsrechters wordt ingediend door de competitieleiding, het is dus niet toegestaan zelf contact op te nemen met de DBA-commissie om dit te bewerkstelligen.
 
Wedstrijden kunnen niet later gespeeld worden dan de geplande datum!
Wanneer de competitieleiding van beide clubs een verzoek heeft ontvangen, zal de wedstrijd officieel worden omgezet. Beide clubs ontvangen in dat geval een bevestiging.
Standaard aanvangstijden bondscompetitie 

Voor standaardteams (eerste heren-/damesteams) en topjeugdteams uitkomend in de Bondscompetitie gelden de volgende standaardaanvangstijden. Verenigingen mogen zonder toestemming van de competitieleiding niet van deze tijden afwijken.
 
Senioren
Hoofd- en Overgangsklasse heren: 14.45 uur, avondwedstrijd 20.30 uur
Hoofd- en Overgangsklasse dames; 12.45 uur, avondwedstrijd 20.30 uur
Standaardteams 1e t/m 3e klasse heren: 14.30/14.45 uur (zandveld), 14.45 uur (semi-/waterveld)
Standaardteams 1e t/m 3e klasse dames: 12.45 uur
Standaardteams 4e klasse: aanvangstijd tussen 11.00 en 14.30 uur
 
Jeugd
Landelijke A en Super A-competitie (jongens en meisjes): aanvang 14.15 uur
Landelijke B en Super B-competitie (jongens en meisjes): aanvang 12.30 uur
Voor de C-jeugd gelden geen vaste aanvangstijden.
Er wordt geen dispensatie gegeven voor aanvangstijden van jeugdcompetities.
 
De komende periode zullen wij clubs die zich niet aan deze tijden houden aanspreken en verzoeken per direct een wijziging aan te brengen in het wedstrijdprogramma. Voorkom de problemen alsjeblieft vooraf, dit bespaart iedereen een hele hoop werk.
Registratie rode en gele kaarten 

Sinds het begin van dit seizoen worden er heel veel kaarten
op de verkeerde naam geregistreerd. Ook worden er kaarten
niet geregistreerd, omdat de scheidsrechter niet over de
NAW- gegevens van betrokken spelers/begeleiders beschikt.
Staat er een kaart verkeerd geregistreerd of is er een naam niet opgegeven, omdat men niet over de juiste NAW-gegevens beschikt, plaats dan een opmerking en rond het DWF gewoon af.
website - gegevens wijzigen - contact