IMG_3786 (1).jpeg IMG_3861.jpeg header.jpg

Algemene Ledenvergadering op donderdag 6 november

24-10-2014
Nieuwsafbeelding
Het bestuur nodigt alle leden en ouders van jeugdleden uit om de ALV op donderdag 6 november bij te wonen.
In deze vergadering die begint om 20.00 u, zullen we terugblikken op het afgelopen seizoen en vooruitkijken adhv het technisch beleidsplan.
De financiële verantwoording is er zo mogelijk ook, door het in gebruik nemen van het financieel pakket Twinfield ontbreken daar op dit moment nog de laatste details. De stukken worden zo snel mogelijk nagezonden.
Er zijn een paar veranderingen in het bestuur, voor de aftredende Wouter Leijen stelt het bestuur Chris van Berchum voor als kandidaat. Tegenkandidaten kunnen zich melden bij het secretariaat en de voorzitter.
De stukken bij de vergadering vind je bij de agendapunten. (click na de >)

De agenda vind je hieronder: 
(layout op de app is niet correct; ook het doorclicken is niet mogelijk; zie daarvoor de verzonden email en de website)
 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Vaststellen agenda
 4. Verslag van de Algemene Leden Vergadering op 27 mei j.l. 
 5. Jaarverslag 2013 – 2014
 6. Financiën (stukken nog niet gereed, wordt zo mogelijk nagezonden)
  • Resultaat 2013-2014 + toelichting
  • Verslag kascommissie en decharge penningmeester
  • Begroting 2014-2015 + toelichting
  • Benoeming nieuwe kascommissie
  • > Contributie reglement
 7. Toelichting technisch beleidsplan
 8. Samenstelling bestuur
  • Aftredend is Wouter Leijen
  • Voorgedragen als technisch commissaris Anne van de Velde
  • Voorgedragen als accommodatie commissaris Chris van Berchum
  • Volgens het rooster van aftreden is aftredend Jan Dijkhuis, die zich voor een 2e termijn kandidaat stelt
 9. Voordracht bijzondere leden
 10. Voorbereiding SMHC 90 jaar in 2016
 11. Wvvtk en Rondvraag
Je bent van harte welkom, vanaf 19.30 is er koffie.